ประวัติความเป็นมา

     ารขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้นั้นก่อให้เกิดกากของเสียจากกระบวนการผลิตมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหากขาดการบริหารจัดการควบคุมดูแลให้ถูกต้องตามระบบมาตรฐาน กากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ อีกทั้งยังก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการกำจัดกากอุตสาหกรรมดังกล่าว จากความ มุ่งหวังของภาครัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหา การจัดการอุตสาหกรรมให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนได้ก่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีมาตรการในการกำหนดกฏหมายที่มีผลบังคับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สะดวกและรวดเร็ว เช่น การกำหนดหน้าที่ของ ผู้ก่อกำเนิด (Waste generator) ผู้ขนส่งกาก (Waste Transportation) และผู้กำจัดกาก (Waste processor) ไว้อย่างชัดเจน การขออนุญาตทางอิเลคโทรนิกส์  (E-License) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน รวมไปถึงการส่งเสริมให้ทางผู้ประกอบการโรงานเลือกใช้วิธีการนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งความร่วมมือกันเหล่านี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการปกป้อง และรักษาสิ่งแวดล้อมมิให้ได้รับผลกระทบจากกากอุตสาหกรรม และเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป
 
     The rapid growth of industries cause significant increase of industrial Waste from the manafacturing process. Without the realization and Properly managed to this waste. lt will be direct impact on human being, Animal, Plant and Environment. As the government do to solve industrial waste management in effciency and sustainabel, to get cooperation between government sector and private sector. Government has set the law which are convenience and easy to implement, clear duty setting for Waste generator, Waste Transportater, Waste processor and Electronic License application. And also support all plant operators to reuse industrial waste in different way. Because of the cooperation and the main mechaism will help to protect the environment.
 
        บริษัท กรีนเซฟ รีไซเคิ้ล จำกัด  ก่อตั้งขึ้นโดยทีมผู้บริหารและบุคคลากรที่มีประสบการณ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมานับ 10 ปี เพื่อมุ่งเน้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม นโยบายหลักของบริษัทเรามุ่งเน้นในการ นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โรงงานอุสาหกรรม ภายใต้ 3R Solutions คือ 
         1) Reduce การลดขนาดหรือลดกระบวนการที่จะทำให้เกิดของเสีย
         2) Reuse การนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำ 
         3) Recycle การนำของเสียมาผ่านกระบวนการ และนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้โรงงานสามารถบริหารทรัพยากรที่เหลือใช้แล้วจากกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนการดำเนินการของโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าอีกด้วย
         บริษัทฯ มุ่งหวังเป็นผู้ให้บริการที่สร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยเน้นการจัดการกากอุตสาหกรรมด้วยหลัก 3Rs ภายใต้การให้บริการที่ประทับใจตั้งแต่กระบวนการเข้าพบเพื่อให้การแนะนำเรื่องการกำจัดกากอุตสาหกรรมแก่ทางโรงงาน รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแง่ของการปฏิบัติการขนส่งที่เน้นในเรื่องการดูแลพื้นที่และการจัดการอย่างรวดเร็วและปลอดภัย  ซึ่งทำให้ท่านมั่นใจได้ว่ากากอุตสาหกรรมของท่านจะถูกจัดการจากต้นทาง (Waste generator)  ผ่านระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ (Waste  transportation)  และไปถึงการบำบัด (Waste  Processor) อย่างถูกต้องและปลอดภัย
     Green Safe Recycle company Limited  was established by a team of executives and personnel with experience in environmental management more thann 10 years to focus on environmental management with a comprehensive customer. Especially the value added to the material. Policy company is focused on Added value to the industry under the 3R Solutions.
     1) Reduce that mean size reduction process or reduce the causes of waste
     2) Reuse that mean Reuse without manufacturing Process
     3) Recycle that mean waste to process and be reused. As well as environmental consulting to help manage facilities and abundant resources from the production process optimization. This reduces operating costs of the industry. It is also an efficient use of natural resources as well.
     The company aim is to provide maximum value for our customers. Industrial Waste Management, With emphasis on the 3Rs main provider under the impression from one process to find advice on Management of waste for out Customer. Including compliance of the Ministry of Industry and relevant agencies in terms of transport operations focused on areas of supervision and management quickly and safely. This makes sure that your waste will be managed from the source (Waste generator) through an effective transport waste (Waste transportation) and to the destination (Waste Processor) correctly and safely.
Powered by MakeWebEasy.com